Ludzie

Andrzej Borowski Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej w Wydziale Polonistyki UJ, wiceprzewodniczący Rady Akademii Artes Liberales, założyciel, były redaktor naczelny oraz obecny członek redakcji półrocznika „Terminus”. Opublikował między innymi Pojęcie i problem Renesansu północnego (1987); Renesans (1992, wyd. drugie 2002); Powrót Europy (1999); Słownik sarmatyzmu (red. naukowa, współautorstwo, 2001); Historia literatury polskiej i powszechnej. Starożytność–Oświecenie (2002); Iter Polono-Belgo-Ollandicum. Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and the 17th Centuries (2007).Hans Davidsson Szwedzki organista i muzykolog. Był współzałożycielem i dyrektorem (1995-2000) Göteborg Organ Art Center (GOArt). W okresie 2001 – 2012 kierował projektem Eastman Rochester Organ Initiative, zaś w latach 2007-2012 był profesorem organów w Hochschule für Künste w Bremie. Obecnie prowadzi zajęcia w Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze. Hans Davidsson nagrał m.in. wszystkie dzieła organowe Dietericha Buxtehudego i Mathiasa Weckamana. Temu ostatniemu kompozytorowi poświęcił również rozprawę Matthias Weckmann: the Interpretation of his Organ Music, w której przeprowadził retoryczna analizę utworów organisty z Hamburga.Lucjan Dmytrzak Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie. W kręgu jego zainteresowań znajduje się muzyka dawna: jest gorącym orędownikiem stylowego wykonawstwa muzyki dawnej, na autentycznych instrumentach, według starych technik i manier. Jego poszukiwania w dziedzinie retoryki muzycznej baroku zaowocowały wprowadzeniem tej dziedziny do programu nauczania przedmiotu "Formy muzyczne" oraz pomocniczą książką do tego przedmiotu: Aria barokowa; matthesonowska koncepcja formy oraz zagadnienia retoryki, wydaną przez Centrum Edukacji Artystycznej w 2001 roku.Tomasz Górny Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i organista. Studiował na Uniwersytetach w Krakowie, Düsseldorfie i Tuluzie, a także w Konserwatorium w Amsterdamie. Jego badania ogniskują się wokół problematyki związków muzyczno-literackich. Ostatnio publikował w „Pamiętniku Literackim” i „Ruchu Literackim”. Obecnie jest zaangażowany w kilka przedsięwzięć naukowych i artystycznych, m.in. w projekt na temat retoryki w cyklu Jana Sebastiana Bacha Orgelbüchlein oraz w spektakl muzyczno-literacki Piano-études (premiera 6 grudnia 2015 roku w Compagnietheater w Amsterdamie).Harmonia Sacra pod dyrekcją Marcina Szelesta Zespół wykonujący muzykę od późnego renesansu do kantat Bacha. Powstał w roku 1995 z inicjatywy Teresy Piech, Rafaela Gabriela Przybyły i Marcina Szelesta, który jest jego kierownikiem artystycznym. Wystąpił na wielu polskich i zagranicznych festiwalach, prezentując różnorodny repertuar, w którym znaczące miejsce zajmuje muzyka polska. Ma też na swoim koncie współczesne prawykonania utworów nowo odkrytych lub zrekonstruowanych.


Zespół wystąpi w składzie:
Joanna Radziszewska, Anna Zawisza - soprany
Łukasz Dulewicz, Marcin Liweń - alty
Piotr Szewczyk - tenor
Andrzej Zawisza - bas
Mateusz Kowalski, Adela Czaplewska, Justyna Krusz - viole da gamba
Marcin Szelest - organy, kierownictwo artystyczne

Marcin Szelest jest profesorem organów i kierownikiem Katedry Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a artykuły dotyczące źródeł i edycji dawnej muzyki polskiej ukazały się m.in. w czasopismach „Canor”, „Muzyka” i „Orfeo”. Przygotowana przez niego edycja dzieł zebranych Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego zostanie wydana w serii „Monumenta musicae in Polonia” na początku roku 2016. Jest również organistą kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 roku, oraz dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.
Jakub Koryl Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2012). Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską Erazmianizm w polskiej kulturze literackiej XVI wieku (2013). Odbył studia magisterskie w Wydziale Polonistyki UJ oraz w Instytucie Filologii Klasycznej UJ. Adiunkt w Wydziale Polonistyki UJ, wykładał także w dawnym Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales" na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również dokumentalistą w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów w Wydziale Polonistyki UJ oraz sekretarzem ds. naukowych i wydawniczych Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w Wydziale „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego.Jacques van Oortmerssen Holenderski organista i pedagog o międzynarodowej renomie, który szczególne uznanie zyskał dzięki wykonaniom dzieł Jana Sebastiana Bacha. Jest profesorem Konserwatorium w Amsterdamie i organistą tytularnym w Waalse Kerk w Amsterdamie, gdzie zastąpił Gustava Leonhardta. Wykładał m.in na Uniwersytetach w Oxfordzie i Göteborgu, a w roku 2012 otrzymał doktorat honoris causa Akademii Sibeliusa w Helsinkach. Jacques van Oortmerssen nagrał ponad 50 płyt CD, a obecnie pracuje nad projektem, w ramach którego zarejestrowane zostaną wszystkie dzieła organowe Jana Sebastiana Bacha.Daria Polak Studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu, a obecnie uzupełnia edukację w Konserwatorium w Amsterdamie, gdzie uczy się gry na klawesynie i realizacji basso continuo u najwybitniejszych europejskich specjalistów (Richard Egarr, Miklós Spányi oraz Kris Verhelst). Ponadto interesuje się XVII- i XVIII-wieczną teorię muzyki. Daria Polak występowała solo oraz z różnymi zespołami muzyki dawnej (m.in. Sweelinck Barok Orkest).Wojciech Ryczek Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwent MISH UJ (filozofia i filologia polska, specjalność: komparatystyka), kierownik grantu Politropia: wczesnonowożytne teorie i koncepcje figuratywności. Zajmuje się historią i teorią retoryki (zwłaszcza problematyką szeroko pojętej figuratywności), literaturą nowołacińską XVI-XVII wieku, historią idei. Opublikował m.in. książkę Rhetorica christiana. Teoria wymowy kościelnej Stanisława Sokołowskiego (2011).Elicia Silverstein Jedna z najciekawszych skrzypaczek młodego pokolenia. Występowała jako solistka i kameralistka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz wielu krajach Europy. Jej wykonania zostały zarejestrowane m.in przez włoską i szwajcarską telewizję państwową. Współpracowała z wybitnymi muzykami, jak Enrico Onofri, Robert Levin czy Richard Egarr. W latach 2013–2014 w ramach grantu Fundacji Fulbrighta prowadziła badania w Konserwatorium w Amsterdamie pod okiem Very Beths, Anner Bylsmay oraz Lucy van Dael. Elicia Silverstein zagra na skrzypcach Johannesa Haserta z 1736 roku.Krzysztof Urbaniak Pracuje w Akademiach Muzycznych w Łodzi oraz w Krakowie. Zdobył liczne nagrody na międzynarodowych konkursach organowych (m.in. I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Arpa Schnitgera w Bremie w 2010 roku). Ma na swoim koncie publikacje solowych płyt CD dla wydawnictw niemieckich, a od roku 2013 jest artystą w rezydencji Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Jest ponadto współodkrywcą i wydawcą zaginionych dzieł organowych Daniela Magnusa Gronaua. Od 2013 pełni funkcję rzeczoznawcy do spraw zabytkowych organów przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Jest dyrektorem artystycznym festiwalu organowego, odbywającego się na odrestaurowanych organach Andreasa Hildebrandta z 1719 roku w Pasłęku.Powered by CouchCMS